Kế hoạch chuyên đề ” Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018

Tháng Một 19, 2018 8:55 sáng

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MN QUẢNG KIM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :  05  /KH -MNQK                                                                      Quảng Kim, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện chuyên đề: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2017 – 2018

          Căn cứ công văn số 289/PGDĐT-GDMN, ngày 10 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD – ĐT Quảng Trạch; về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017 2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2017-2018. Trường Mầm non Quảng Kim xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017- 2018, cụ thể như sau:
     I. Đặc điểm tình hình
   1. Thuận lợi
      Trường Mầm non Quảng Kim luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch trong công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn, vì vậy rất thuận tiện trong việc triển khai thực hiện chuyên đề.
     Được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh cho việc thực hiện chuyên đề.
     Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề.
    2. Khó khăn
Cơ sở vật chất của trường còn gặp nhiều khó khăn, thiếu cây xanh bóng mát, sân trường toàn bê tông.
Một số giáo viên còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác trong công việc còn phụ thuộc nhiều vào công tác chỉ đạo của CBQL. Nhiều đồng chí có con nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017- 2018 như sau:
       II. Mục đích yêu cầu
          1. Mục đích
– “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhằm khuyến khích trẻ
hoạt động tích cực.
– Nhằm tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động, cho trẻ được sáng tạo sử dụng theo nhiều cách khác nhau để lĩnh hội kiến thức.
    2. Yêu cầu
– Phải xây dựng được môi trường đáp ứng được các điều kiện cần thiết để kích thích và phục vụ trẻ hoạt động một cách tích cực, chăm sóc trẻ tốt để trẻ được phát triển thuận lợi.
– Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức.
– Trẻ vừa là chủ thể của hoạt động: Khi trẻ được tham gia trải nghiệm, giao tiếp, chia sẻ thì hoạt động giáo dục có hiệu quả nhất.
– Trẻ vừa là đối tượng của hoạt động: Thích khám phá những điều mới lạ nên dạy cái trẻ cần, điều mà trẻ thích. Vì thế nên giáo viên cần: Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm và bổ sung học liệu, đồ dùng, đồ chơi phong phú, sắp xếp gọn gàng, thẩm mỹ, khoa học.
– Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động, làm việc theo cặp, theo nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến.
     III. Nhiệm vụ và giải pháp
       1. Đối với trường
– Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề.
– Tăng cường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng.
– Thực hiện tốt công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất như: làm khu phát triển thể chất, làm giàn che, lắp đặt hệ thống biểu bảng… phục vụ chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
– Phát động giáo viên, phụ huynh và các đoàn thể trong nhà trường trồng cây xanh
– Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi và xây dựng môi trường lớp học xây dựng góc thiên nhiên…phục vụ chuyên đề.
– Phân công làm việc theo nhóm cho các giáo viên có năng khiếu vẽ, xây dựng khuôn viên trường, lớp.
– Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các lớp.
– Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.
      2. Đối với giáo viên
   Giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp và khả năng nhận thức của trẻ.
Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm thể hiện qua các hoạt động hàng ngày như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…
   Giáo viên căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương
pháp hoạt động phù hợp cho cả lớp và phù hợp cho từng cá nhân trẻ (trẻ cá biệt),
đảm bảo tính phù hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động
theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.
Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động:
+ Trải nghiệm: Trẻ được học qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá tìm tòi.
+ Giao tiếp: Chia sẻ với bạn và học từ mọi người.
+ Suy ngẫm: Suy nghĩ và vận dụng những điều đã lĩnh hội được vào việc giải quyết các tình huống.
+ Trao đổi: Diễn đạt chia sẻ suy nghĩ và mong muốn.
Phương pháp, hình thức tổ chức, đồ dùng sử dụng phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ để kích thích sự tìm tòi, phám phá của trẻ.
Xây dựng môi trư¬ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.
Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.
Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo để phục vụ các hoạt động hàng ngày của trẻ.
IV. Tổ chức thực hiện
Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
Chỉ đạo thực hiện chuyên đề nhân rộng ra toàn trường.
Bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tiết dạy mẫu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch.
   Phát động phong trào xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động tích cực và phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.
   Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên học bồi dưỡng chuyên môn.
Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên đề.
Tăng cường công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.
     Trên đây là kế hoạch “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017- 2018 của trường mầm non Quảng Kim, đề nghị các đồng chí giáo viên nghiên cứu và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung hoặc có những khó khăn vướng mắc gì cần báo cáo cho cán bộ phụ trách chuyên môn nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
– Tổ CM;
– CB,GV tham gia;
– Lưu VP.                                                                                                                                    Đặng Thị Sánh