Thông tư 06 ban hành bộ quy tắc ứng dụng trong trường MN và Cam kết thực hiện quy định về nâng cao đạo đức nhà giáo năm học 2018-2019

Tháng Năm 2, 2019 10:55 sáng

thông tư 06 ban hành bộ quy tắc ứng xử trong trường mầm non

 

 

                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện quy định về nâng cao đạo đức nhà giáo

Năm học 2018 – 2019

 

 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ SÁNH

Chức vụ: Hiệu trưởng

Đơn vị công tác: Trường Mầm non Quảng Kim

 

Thực hiện Công văn số: 70/SGDĐT-CTrTT ngày 10 tháng 01 năm 2019 Của Sở GD&ĐT Quảng Bình Về việc đẩy mạnh công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tôi xin cam kết thực hiện những quy định về đạo đức nhà giáo năm học 2018 -2019 cụ thể như sau:

I. Phẩm chất chính trị

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trư­ơng, đ­ường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc; thi hành nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào công tác chỉ đạođáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

II. Đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, l­ương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, th­ương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lư­ợng, đối xử hoà nhã với học sinh, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, Nội quy của đơn vị, nhà trư­ờng, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của CB, GV, NV; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

5. Tuyên truyền, tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động các Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GDĐT, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục và Đào ban hành về quy định đạo đức nhà giáo; Kế hoạch 2079/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án « Xây dựng văn hóa ứng xử trường học giai đọn 2018-2025 », và tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo và các văn bản chỉ đạo phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của đơn vị.

III. Lối sống, tác phong

1. Sống có lý tư­ởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần

phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của mọi người.

5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.

6. Xây dựng gia đình văn hoá, thư­ơng yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.

IV. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học, đồng nghiệp và nhân dân.

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến đồng nghiệp; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, ngư­ời khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

6. Không uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

7. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong học tập.

8. Không gây bè phái, cục bộ trong đơn vị, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

9. Không được sử dụng đơn vị làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

10. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

11. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

12. Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ emtrong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch nếu có vi phạm một trong những nội dung trên./.

 

                        Quảng Kim, ngày 15tháng 01 năm 2019                 NGƯỜI THỰC HIỆN CAM KẾT

 

 

                                   Đặng Thị Sánh