KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười 12, 2018 3:47 chiều

PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MN QUẢNG KIM                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …… / KH-MNQK                                                                                                          Quảng Kim, ngày 10 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NĂM HỌC 2018 – 2019

          Căn cứ công văn số 2082/SGDĐT-CNTT ngày 25/9/2018 của Sở Giáo dự và Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018 -2019;
           Căn cứ công văn số 37/PGDĐT ngày 05/10/2018 của phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018- 2019,
          Căn cứ nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của các bộ phận trong nhà trường; Trên cơ sở bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên năm học 2018-2018. Trường Mầm non Quảng Kim xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tổng số cán bộ – giáo viên – nhân viên và cô nuôi: 29 Đ/c
Trong đó:
Biên chế: 22 đ/c; Hợp đồng huyện: 02đ/c; cô nuôi: 6 đ/c)
+ Vị trí làm việc:
Ban giám hiệu: 03đ/c
Giáo viên: 19 đ/c
Nhân viên : 02 đ/c (KT, y tế)
Trình độ: 100% cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn trong đó 82,6% có trình độ trên chuẩn.
– Tổng số học sinh: 251
– Tổng số nhóm/lớp: 09
2. Thiết bị phục vụ giảng dạy:
– Tổng số máy vi tính đang được sử dụng: 7 (1 máy tính cây)
– Máy chiếu: 01
– 9/9 lớp có ti vi đa năng
– Máy in: 5
+ Số máy tính phục vụ cho giáo viên: 0
+ Số máy tính phục vụ cho nhân viên: 4
+ Số máy vi tính phục vụ quản lý: 03
+ Số máy vi tính kết nối Internet: 7
2. Thuận lợi
– Được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch, UBND xã và các ban ngành đoàn thể địa phương.
– Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình có năng lực chuyên môn trong việc tiếp cận, khai thác và ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý và dạy học.
– Ban giám hiệu nhà trường đã có kế hoạch chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin ở nhóm lớp, cũng như việc bồi dưỡng kỹ năng thực hành máy cho giáo viên.
– Trẻ thông minh, nhanh nhẹn, thích khám phá, tìm tòi và rất hứng thú tham gia các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.
– 100% CBQL nhà trường được trang bị hệ thống máy tính nối mạng internet phục vụ công tác quản lý.
– Các nhóm lớp được trang bị hệ thống mạng internet, 9/9 nhóm, lớp có ti vi đa năng phục vụ công chăm sóc, giáo dục trẻ.
3. Khó khăn
3.1. Về đội ngũ
– 100% cán bộ, giáo viên đã có chứng chỉ tin học nhưng ít sử dụng nên kỹ năng chưa thành thạo, chưa biết sáng tạo trong việc thiết kế bài giảng điện tử, thiết kế trò chơi từ các phần mềm để giúp trẻ tiếp cận tới từng phần mềm 1 cách có hiệu quả.
3.2. Về cơ sở vật chất
– Nhà trường có hệ thống máy tính nhưng được trang bị đã lâu nên tốc độ chậm, cấu hình thấp. Các lớp học 5 tuổi chưa có máy tính để trẻ được hoạt động và ứng dụng các trò chơi.
– Hiện nay nhà trường có 9 nhóm lớp nhưng số máy tính chỉ dùng cho công tác văn phòng, bếp ăn, chưa có máy tính phục vụ giảng dạy đa phần của giáo viên tự mua sắm để soạn bài, các máy tính đã mua từ năm trước cũ và hỏng hóc nhiều, trường chỉ có 01 máy chiếu vì vậy giáo viên giảng dạy nhóm lớp gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng CNTT.
Việc đầu tư kinh phí cho công tác mua sắm thiết bị CNTT còn hạn chế.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Giúp quá trình thông tin giữa trường học với các cấp lãnh đạo nhanh, hiệu quả hơn. Đồng thời giúp các giáo viên có cơ hội tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng từ đó có thêm tài liệu tham khảo.
– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhà trường.
– Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch phù hợp với từng độ tuổi
– Tạo ra các cơ hội, tình huống cho trẻ tham gia hoạt động.
– Sáng tạo ra các trò chơi phù hợp từ các phần mềm để dạy trẻ.
– Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, điều hành hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
2. Yêu cầu
– 100% CB,GV có địa chỉ email và thường xuyên sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc giảng dạy, quản lý.
– 100% CB, GV ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.
– Giáo viên biết vận dụng lồng ghép sử dụng các công cụ CNTT vào các bài học khác nhau một cách hợp lý nhằm kích thích sự sáng tạo của trẻ, nâng cao chất lượng giờ dạy.
– Duy trì hoạt động của website trong hệ thống website giáo dục của Phòng giáo dục và đào tạo Quảng Trạch.
– Nhằm góp phần quảng bá hình ảnh về cán bộ, giáo viên; kết quả chăm sóc giáo dục trẻ, tổng kết năm học của học sinh qua website của nhà trường. Sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử của trường.
– Trong năm học nhà trường thực hiện đúng chế độ, thời gian báo cáo qua internet.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, của Phòng giáo dục và các cấp ngành liên quan công nghệ thông tin và nhiệm vụ CNTT trong Ban Chỉ đạo và hội đồng sư phạm.
2. Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019 của nhà trường (Kèm QĐ và phụ lục danh sách Ban chỉ đạo).
3. Họp Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo.
4. Triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019 trong hội đồng sư phạm. Tuyên truyền về tầm quan trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành về nhiệm vụ CNTT
Nhà trường nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn văn bản số 2082/SGDĐT-CNTT ngày 25/9/2018 của Sở Giáo dự và Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018 -2019 và công văn số 37/PGDĐT ngày 05/10/2018 của phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018- 2019.
2. Xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên phụ trách CNTT
Nhà trường phân công rõ trách nhiệm cho Ban giám hiệu và giáo viên phụ trách triển khai nhiệm vụ CNTT tại đơn vị. Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các tổ, nhóm công tác về triển khai các ứng dụng CNTT.
3. Chuẩn bị tốt hạ tầng và thiết bị CNTT
Để triển khai tốt nhất các ứng dụng CNTT, nhà trường chuẩn bị tốt về hạ tầng (đường truyền internet và mạng nội bộ) và thiết bị CNTT. Cụ thể:
– Nhà trường chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông internet để được cung cấp cáp đường truyền quang Internet đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.
– Rà soát lại thiết bị tin học phục vụ cho dạy học tại đơn vị, đặc biệt là máy tính tại lớp 5 tuổi phục vụ học sinh có đáp ứng được yêu cầu học mà chơi, chơi mà học của trẻ mẫu giáo.
– Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: máy tính, máy in. Cán bộ Văn thư có máy tính nối mạng internet kết nối máy in, xử lý văn bản qua hệ thống quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành của đơn vị.
– Các đơn vị có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của đơn vị, sử dụng các phần mềm có bản quyền; bắt buộc có phần mềm diệt virus đối với các máy tính liên quan đến quản trị dữ liệu, website, kế toán tài chính, các máy tính soạn thảo các văn bản hoặc có dữ liệu thuộc danh mục “Bí mật Nhà nước”.
4. Thiết lập hệ thống Email trong nhà trường
– Tăng cường sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc hành chính và giảng dạy.
– Ban giám hiệu trao đổi, bàn bạc công việc chủ yếu qua Email. Hạn chế họp hành và phát hành văn bản bằng giấy.
– Hỗ trợ tạo địa chỉ email cho giáo viên để được thường xuyên sử dụng và thông tin liên lạc.
5. Quản lý và thực hiện trên Hệ Thống quản lý giáo dục
– Phân công cán bộ phụ trách chính phần mềm quản lý giáo dục
– Phân quyền, nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ giáo viên chủ nhiệm của từng lớp đăng tải, quản lý thông tin, số liệu học sinh của lớp mình trên Hệ thống quản lý giáo dục.
– Phân công cho cán bộ y tế quản lý chặt chẽ số liệu học sinh được cân, đo, khám sức khỏe của mỗi đợt của từng lớp và của toàn trường và có tổng hợp báo cáo.
– Sử dụng ứng dụng Google Drive trong công tác thông tin báo cáo hàng tháng, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất.
6. Khai thác và truy cập website của trường
– Củng cố lại Ban chỉ đạo và điều hành website nhà trường.
– Phân công, công việc cụ thể cho các thành viên phụ trách các mảng thông tin trên Websitevà thường xuyên cập nhật nội dung.
– Mỗi tháng mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 02 bài đăng trên Website của trường.
– Mời các giáo viên trong trường có khả năng, năng lực cùng tham gia vào công tác viết bài.
– Hướng dẫn và phổ biến rộng rãi cho giáo viên và nhân viên trong trường biết và khai thác các thông tin trên hệ thống Website.
– Tiếp tục khai thác có hiệu quả các phần mềm: Quản lý công tác bán trú; Bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, Quản lý nhà trường SMAS 2.0.
– Ban chỉ đạo công tác CNTT có trách nhiệm hoàn thành cấu trúc website và giao diện chung của hệ thống đồng thời hỗ trợ thành viên đưa tin bài bằng cách tập huấn một số buổi.
– Thành viên Ban chỉ đạo CNTT có trách nhiệm đưa tin bài của tổ nhóm, mục có liên quan và được cấp quyền tương ứng. Các thành viên đề nghị phải hết sức nỗ lực và nhiệt tình để cùng nhau duy trì hệ thống website của nhà trường.
7. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học
– Hướng dẫn cho giáo viên tự triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng, ứng dụng các công cụ CNTT vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.
– 100% giáo viên soạn bài trên máy tính.
– Công khai kết quả chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục… trên website trường.
– Tăng cường ứng dụng CNTT vào tất cả các hoạt động phù hợp.
8. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho giáo viên, nhân viên
– Công khai thủ tục hành chính trên website trường để giáo viên và phụ huynh tìm hiểu.
– Công khai toàn bộ các kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trên website.
– Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề
– Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ,
– Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, quản lý các mặt hoạt động mà mình phụ trách. Sử dụng hiệu quả các phầm mềm phổ cập giáo dục – chống mù chữ. Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, phần mềm thi đua khen thưởng.
– Cập nhật thông tin qua cổng thông tin nội bộ. Giáo dục Quảng Bình: https://sgddt.quangbinh.gov.vn Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT:http://pgdquangtrach.edu.vn
– Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải sử dụng hệ thống email để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý.
Triển khai ứng dụng các dịch vụ tin nhắn miễn phí qua ( Messenger,Zalo,Viber) để trao đổi thông tin giữ các thành viên trong nhà trường và phụ huynh học sinh, hạn chế sử dụng hệ thống tin nhắn SIM có thu phí qua điện thoại di động.
– Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị.
9. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý
– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo phương thức mới qua mạng giáo dục.
– Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng.
– Tổ chức hội thi Giáo viên giỏi cấp trường trong đó có nội dụng UDCNTT.
10. Công tác thi đua và chế độ thông tin báo cáo
– Xây dựng tiêu chí ứng dụng CNTT của cán bộ, giáo viên, nhân viên vào nội dung thi đua của trường trong năm học 2018 – 2019.
– Sử dụng hệ thống email trong việc điều hành và quản lý giáo dục. Từng bước quy định một số nội dung báo cáo qua email trong nhà trường.
– Thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản đúng quy định qua hệ thống thông tin quản lý điều hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị.
– Bộ phận chuyên môn trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với Ban giám hiệu, Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt và nhắc nhở những giáo viên chưa thực hiện.
Trên đây là toàn bộ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Trường Mầm non Quảng Kim năm học 2018-2019. Trong quá trình thực hiện các tổ chuyên môn, các tổ chức, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo CNTT của nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận;
– Phòng GD&ĐT(B/c)
– Các tổ CM;
– Công đoàn; Đoàn TN;
– Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Sánh